A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. - További információ: Adatkezelési nyilatkozat
Rendben
Nívó Biztonsági ajtó - A Te ajtód, a Te stílusod
A Te ajtód,
a Te stílusod

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020. január 05. napjától

1. PREAMBULUM

Jelen dokumentum (további említése esetén, mint ÁSZF) célja a Szállító és a Megrendelő között létrejövő szerződéses jogviszony feltételeinek a meghatározása azzal, hogy a jelen dokumentum szerinti szerződési feltételek a Megrendelő által tett egyedi megrendelések elválaszthatatlan részét képezik.

2. A SZÁLLÍTÓ ADATAI

Név: Házak ÁSZA Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilas utca 11.
Cégjegyzékszáma: 13-09-103794
Statisztikai számjele: 13513856-2512-113-13
Adószáma: 13513856-2-13
Weboldal: www.biztonsagiajto.hu
Tel.: +36 1 4450696
E-mail: info@biztonsagiajto.hu
(további említése esetén, mint Szállító)

3. A MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy az egyedi megrendelések teljesítése során ellátja Szállítót a megfelelő információkkal és vállalja, hogy kölcsönösen együttműködik Szállítóval a feladatok és igények megfogalmazásában. A Megrendelő köteles biztosítani a Szállító részére az egyedi megrendelés szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges információkat.

A Megrendelő vállalja a Szállító által szükségesnek megjelölt eszközök beszerzését és működtetését, technikai feltételek, műszaki paraméterek meglétét annak érdekében, hogy a Szállító teljesítése elvégezhető legyen.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, illetőleg igény-meghatározását a Szállító számára, úgy ez a Szállító késedelmét az adott körben kizárja és a Szállító teljesítési határideje a megrendelői késedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító teljesítéseinek átvételét csak indokolt esetben, kifogásai írásbeli közlésével tagadhatja meg az egyedi megrendelések szerinti termék (további említése esetén termék, vagy biztonságiajtó) átvételéig.

A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága esetén a Szállítót, alaptalansága esetén a Megrendelőt terhelik.

4. A SZÁLLÍTÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

Szállító vállalja, hogy megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat, illetőleg megfelelő számú szakemberrel létesít szerződéses kapcsolatot, akik megfelelő gyakorlattal és információval rendelkeznek annak érdekében, hogy a Megrendelő által megadott igényeket jó minőségben, határidőben elkészítsék a Megrendelő számára. Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendelésekből eredő feladatai teljesítésére a Szállító jogosult alvállalkozót, illetve más közreműködőt igénybe venni. Amennyiben bármely szolgáltatást a Szállító alvállalkozó útján teljesíti, úgy az alvállalkozó teljesítményéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő igényeinek megfogalmazásában rendelkezésre bocsátja saját szakmai hozzáértését és a szerződés tárgykörében megszerzett eddigi szakmai tapasztalatait annak érdekében, hogy a megrendelői igények optimálisan kerüljenek meghatározásra.

 

5. MEGRENDELÉS MENETE, A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

A Megrendelő (további említése esetén Vevő, vagy Megrendelő) ajánlatkérést a Szállító weboldalának www.biztonsagiajto.hu részén kezdeményezhet, vagy személyesen a Szállító székhelyén (illetőleg az időközben a kereskedelmi tevékenység végzése érdekében létesített és cégjegyzékbe bejegyzett telephelyen, fióktelepen, további említése esetén egységesen, mint székhely), vagy e-mailben. A Szállító által adott ajánlat visszaigazolása minden esetben a Szállító részére küldött e-mailben, vagy egyéb módon megtett írásbeli nyilatkozattal történik.

A jelen ÁSZF szerinti üzleti feltételek érvényesek minden ajánlatra, szállításra és szolgáltatásra. Az írásbeli megállapodás szóbeli módosítására nincs lehetőség, a megrendelés módosítására minden esetben kizárólag írásban kerülhet sor, legkésőbb a megrendelés Szállító általi visszaigazolását követő 12 órán belül.

Gyártási határidő a megrendelés visszaigazolásán szereplő vállalási határidő. A gyártási határidő kizárólag a gyártásra vonatkozik, telepítési határidő a gyártás után kerül leegyeztetésre. A gyártási határidőket a megrendelés visszaigazolásának feltételével, az előleg Szállító számlájára történő jóváírás napjától kell számítani.

A Megrendelő elállási joga a gyártási határidő lejártát követő 4 hét elteltével nyílik meg.

A Szállító fenntartja magának az előszállítás és a részszállítás jogát.

Amennyiben a szállítandó termék kiszállítására és/vagy telepítésére/beépítésére nem a Szállító által kerül sor, úgy a készre jelentés és a végszámla rendezése után a Szállító székhelyén kerül sor a termékek átadására.

A Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termékek fizetést megelőző ellenőrzésére.

A biztonságiajtók átadását követő sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. Az opcionális tartozékok, amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerül átadásra.

A termékek átadásakor a Megrendelőt ellenőrzési kötelezettség terheli. A Szállító a termék Megrendelő részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi kifogást nem fogad el, amely kitétel a Megrendelőt megillető jótállási jogok gyakorlását nem érinti.

A Megrendelő arra irányuló igénye esetén a Szállító díjazás ellenében az egyedi árajánlatban rögzített feltételekkel felmérést végez. Ennek hiányában a Szállító a méretezés tekintetében semmilyen garanciát nem vállal.

A Megrendelő erre irányuló igénye esetén az egyedi árajánlatban rögzítettek szerint a Szállító vállalja az elkészült termékek helyszíni beépítését. A termékek helyszíni telepítése építőipari szakmunka. A beépítéskor véletlenszerűen keletkező esetleges károkozások (teljesség igénye nélkül: burkolat sérülések, enyhe karcolások a beépített terméken, stb.) nem képezhetik kifogás és egyéb későbbi kártérítési igény alapját.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az árak meghatározására a Megrendelő által megadott műszaki paraméterek és egyéb feltételek (teljesítés helye, ideje, stb.) alapján minden esetben egyedileg kerül sor.

A Megrendelő köteles a megrendeléskor a bruttó ár 10 %-át előlegként megfizetni. A számla végösszege a kiszállítás, telepítés előtt, a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül, illetve kizárólag termék vásárlása esetén, helyszíni átvétel esetében legkésőbb az átadás-átvételekor esedékes.

A gyártás indításának a feltétele az előleg befizetése, a késztermék szállítása megkezdésének, valamint átvételének feltétele a végszámla kiegyenlítése. Amennyiben az előleg befizetése ill. átutalása határidőben nem történik meg, úgy a szerződésben vállalt gyártási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodhat. A fizetési kötelezettségre való felhívás nem a Szállító feladata. Megrendelőnek megfelelő időben kell gondoskodnia arról, hogy a telepítés, elszállítás időpontjára a végösszeg a Szállító számláján jóváírásra kerüljön.

A Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult a megrendeléstől az érdekmúlás bizonyítása nélkül egyoldalú nyilatkozattal elállni, amely esetben jogosult a megrendeléssel felmerült költségeinek, a megrendelés 25%-a, mint meghiúsulási kötbér melletti érvényesítésére, illetőleg annak a már megfizetett előlegből történő levonására, egyben köteles az ezt meghaladó vételár/díj Megrendelő részre történő visszafizetésére.

A Szállító által kiállított számla teljesítésére sor kerülhet készpénzzel a pénztárban, banki előre átutalással, a Szállító bankszámlájára történő befizetéssel. Banki befizetés vagy utalás esetén a pénzügyi teljesítés tényének hiteles (banki) igazolását a Megrendelő köteles a Szállító részére átadni.

A vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító a termékekre a tulajdonjogát fenntartja.

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A Szállító a biztonsági ajtókra az alábbi feltételekkel vállal jótállást, illetőleg az alábbi feltételek esetén mentesül a jótállási kötelezettsége alól:

Amennyiben a jótállás érvényesítési feltételei fennállnak, a jótállás a Termék beépítésének napjától érvényes.

Amennyiben a Megrendelő az érdekkörében felmerülő okból a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül nem tud gondoskodni a termék átvételéről és elszállításáról a jótállási idő és kártérítési kockázatviselés Megrendelőre történő átszállásának a kezdete az áru készre jelentésének időpontja, amely esetben a Szállító jogosult napi 2.000,- Ft + ÁFA tárolási díjat felszámítani, továbbá az esetleges őrzés költségeinek a felszámítására, amelyről a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni köteles, azzal, hogy a Szállítót az őrzés körében felelősség nem terheli.

Szállító 10 év jótállást vállal az alábbiakra:

Szállító 5 év jótállást vállal a külső és belső burkolatokra.

A zártest és zárbetét, zártakaró (KALE KILIT KALIP SAN A.S., ISEO, MAUER, DANALOCK/GERDA) a kilincs és kilincs címke takaró vonatkozásában a jótállási kötelezettség pedig azok gyártói által vállalt jótálláshoz igazodik.

A jótállás érvényesítésének feltételei

A Szállító a jótállás időtartama alatt a jótállás keretében köteles:

a) elsősorban a hibás Terméket kijavítani, amennyiben a Termék Megrendelő által megjelölt hibája a vásárlás időpontjában keletkezett vagy a hiba oka a teljesítés időpontjára vezethető vissza,

b.) amennyiben a vásárlás időpontjában keletkezett hiba kijavításával a Termék hibája nem kiküszöbölhető– amelynek feltétele, hogy a hiba mértéke, jellege miatt kijavítással a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem tehető - és a Megrendelő igazolja, hogy a Termék már annak megvásárlásakor is hibás volt, a Szállító köteles a hibás Terméket kicserélni.

Abban az esetben, ha a javítás, vagy kicserélés lehetetlen, különösen de nem kizárólag készlethiány vagy gyártói lehetetlenülés miatt, a Megrendelő a Termék arányos vételárcsökkentést, vételár visszatérítést igényelhet a hiba okának teljesítéskori megléte és a hiba hitelt érdemlő igazolása esetén. Szállító a javítást, és a javításhoz szükséges alkatrészek költségét vállalja, de a kijavításhoz, kicseréléshez szükséges helyszínre utazás költségét minden esetben az Megrendelő köteles viselni.

Amennyiben a Szállító az Megrendelő egyik fenti jótállási igényét sem teljesíti ésszerű határidőn belül (hiba közlésétől számított 30 nap) - a hiba okának és a hiba teljesítéskori időpontjának hitelt érdemlő igazolása mellett-, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a vételárat visszakövetelni. Jelentéktelen, a Termék rendeltetésszerű használatát nem befolyásoló hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben a megvásárolt Termékkel kapcsolatban hiba, hiányosság merülne fel, a hiba felfedezése után a Megrendelő késedelem nélkül köteles a hibát a Házak Ásza Kft.-vel közölni. Késedelem nélkül közöltnek tekintendő a hiba közlése, amennyiben az Megrendelő a hiba bekövetkezésétől számított maximum 8 (nyolc) napon belül értesíti a hibáról a Szállítót. Ez a határidő a fogyasztónak (olyan magánszemély, aki a Terméket nem foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében vásárolta) minősülő Megrendelő esetében 2 (két) hónap. A közlés késedelméből eredő kárért az Megrendelő a felelős.

Amennyiben hibás teljesítést tapasztalnak, a Megrendelő köteles a Szállító szakszervízét tájékoztatni a hibáról, a hiba bekövetkezésének időpontjáról. A Szállító a saját szakszerzvize bevonása nélkül megkezdett javítási munkálatokkal felmerült megrendelői költségek, illetve megrendelői saját költségen történő csere költségek megtérítését a jótállás keretében nem vállalja.

A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű beszerelés, javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól.

Az ajtólapok és tokok védőréteggel, a küszöbök védőfólia bevonattal ellátva kerülhetnek beépítésre. A beszerelést követő építkezés ideje alatti védőréteg és védőfólia megsértéséből, eltávolításából adódó meghibásodás és sérülés utólagos javítására Szállítói jótállás nem vonatkozik.

A Szállító a jótállási körében rögzíti, hogy a biztonságiajtó utólagos fúrása, vágása tilos. Nem rendeltetésszerű használat, sérülés, törés, szándékos rongálás, folyadék és vegyszerek általi sérülésre a jótállás nem vonatkozik. Minimális foltok, festék felhalmozódások, apró pöttyök illetve színárnyalat beli eltérések a gyártási technológiából adódóan előfordulhatnak, amely a Szállító részéről nem jelent hibás teljesítést. A biztonságiajtók beszerelése után a Megrendelő nem jogosult a teljesítéssel szemben kifogással élni.

A Szállító a jótállási kötelezettségét kizárja az alábbi esetekben:

A jótállás nem vonatkozik olyan termékekre,

A jótállás nem vonatkozik továbbá:

Arra az esetre, amennyiben az ajtókon lévő zárak mindegyike nem kerül bezárására a Szállító a felelősségét kizárja.

A Szállító az Megrendelő kifogásáról Szervíz munkalapot vesz fel, ennek másolatát az Megrendelőnek átadja. Ha a kifogás rendezésének módja az Megrendelő igényétől eltér, ennek indoklását a Szerviz munkalapon meg kell adni. Amennyiben az Megrendelő megkísérelte a jótállási igényét a fentiek szerint rendezni és ennek ellenére további, jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos panasza, követelése merülne fel, a fogyasztó az illetékes Békéltető Testülethez, valamint az illetékes bírósághoz fordulhat.

Fogyasztói szerződések esetén irányadó különös feltételek:

A Szállító a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és a Szállító közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A Szállító a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

8. TITOKVÉDELEM

Felek a megkötött szerződés(ek) teljesítése érdekében történő együttműködésük során az egymás tudomására jutott minden üzleti adatot, értesülést és információt kötelesek határidő nélkül a legszigorúbb üzleti titokként kezelni, s kölcsönösen titoktartási kötelezettséget vállalnak az együttműködésük során tudomásukra jutó valamennyi üzleti információ, továbbá üzleti-, üzemi-, valamint egyéb titok, know-how, stb. (a továbbiakban együttesen: Bizalmas információk) tekintetében.

Nem sorolhatók a Bizalmas információk közé:

- azok az információk, amelyek a Felek számára korábban váltak ismertté, amikor még nem vonatkozott rá a közzétételt tiltó kötelezettség;

- az olyan információk, amelyek köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a Bizalmas információknak valamelyik fél részéről történő jogosulatlan kiadásából származik;

- az olyan információk, amelyek kiadását a Felektől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági vagy más hatósági eljárás megköveteli, de csak az adott jogszabály, illetve bírósági vagy hatósági eljárás kereteinek megfelelően.

Felek vállalják, hogy minden, az Üzleti titok tekintetében felmerülő információszolgáltatásra vonatkozó megkeresésről haladéktalanul értesítik a másik Felet.

A Felek a Bizalmas információkat kötelesek időbeli korlátozás nélkül megtartani, azokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, harmadik személynek tudomására nem hozhatják és hozzáférést nem biztosíthatnak, továbbá kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bizalmas információ illetéktelen tárolása, felhasználása és továbbítása ne történhessen meg.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha Bizalmas információ illetéktelen tárolásáról, felhasználásáról továbbításáról tudomást szereznek, arról haladéktalanul értesítik a másik felet.

Felek tudomásul veszik, hogy titoktartási kötelezettségeik megszegéséből, elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért teljes kártérítési kötelezettséggel tartoznak.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító jogosult nyilvános anyagaiban a teljesítést referenciaként feltüntetni, a teljesítésről fényképfelvételt készíteni, amely felhasználáshoz a Megrendelő kifejezetten hozzájárul.

9. ADATVÉDELEM

Szállító kijelenti, hogy a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR-rendelet), továbbá az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) rendelkezései alapján a Szállító adatkezelési tevékenysége a GDPR-rendelet előírásainak megfelel. A Szállító, mint adatkezelő, az általa végzett adatkezelési műveletekre vonatkozó adatvédelmi hatásvizsgálatot elvégezte.

A Szállító belső adatkezelési szabályzata elkészítésre, továbbá kihirdetésre került.

A Szállító megfelelő eljárási szabályokat dolgozott ki és alkalmaz az adatvédelem biztosítása érdekében, melynek körében megfelelő jogosultságkezelési eljárásrend bevezetésére, továbbá Üzletmenet-folytonossági terv, Informatikai biztonsági politika és Informatikai biztonsági szabályzat elfogadására és kihirdetésére került sor.

A Szállító által, az adatáramlási folyamatoknak megfelelő külső adatkezelési tájékoztató, továbbá ennek részeként az anonim felhasználó azonosítók használatára vonatkozó tájékoztató elkészítésre, illetőleg közzétételre került.

A Szállító által kizárólag megfelelő jogalap mellett kerül sor a személyes adatok gyűjtésére. Az önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez szükséges nyilatkozatok beszerzése megtörtént, továbbá a jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében szükséges érdekmérlegelési tesztek elvégzésre kerültek. Az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, az adatpontosság és a korlátozott tárolási idő követelményét rögzítő alapelveknek.

A Szállító által igénybe vett adatfeldolgozókkal fennálló jogviszony alapjául szolgáló szerződések maradéktalanul kiegészítésre kerültek a GDPR 28. cikkével összhangban.

A Szállító által a belső szabályzatok, illetőleg külső adatkezelési tájékoztató mellett az adatkezelési tevékenység, az esetleges adatvédelmi incidensek és érintetti megkeresések rögzítésére vonatkozó nyilvántartási rendszer és eljárásrend kialakításra került.

Tekintettel arra, hogy a Szállító nem minősül közhatalmi szervnek, illetőleg közfeladatot nem lát el, emellett a Szállító, mint adatkezelő fő tevékenységét nem képezi sem különleges adatok, sem bűnügyi adatok kezelése, illetőleg adatkezelőként fő tevékenysége olyan adatkezelési műveleteket nem foglal magában, amely az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, így a Szállító által DPO (adatvédelmi tisztviselő - data protection officer) kijelölésére nem, de adatvédelmi felelős kijelölésére sor került.

A Szállító adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:

https://biztonsagiajto.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

Az egyedi megrendelés megkötésével a Megrendelő elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

10. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A Szállító a teljesítésért a Ptk. szerint vállal kártérítési felelősséget.

A kártérítési igény érvényesítése körében a Megrendelő kizárólag a ténylegesen felmerül kárának a megtérítését igényelheti, ellenkező kikötés hiányában a Megrendelő következményi kártérítés érvényesítésére nem jogosult. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a Szállítóval szemben támasztott igény mértéke egyetlen esetben és egyetlen jogcím (sem kártérítés, sem más) alapján érvényesített igény tekintetében sem haladhatja meg az egyedi megrendeléssel érintett termék nettó szállítási árát.

Mindezek mellett a Szállító a felelősségét a jelen pontban foglaltak tekintetében kifejezetten kizárja:

a késedelmes teljesítéssel összefüggésben a Megrendelő oldalán felmerülő többlet erőforrás igény költsége; fedezeti szerződésből eredő (Ptk. 6:141. §) költségek;

a Szerződésszegéssel hátrányos következményeit elhárítását vagy enyhítését szolgáló egyéb költségek (pl. 3. személy vállalkozói díja, megrendelői erőforrás igény);

a Szerződésszegéssel összefüggésben a megrendelői oldalon felmerülő többlet üzemeltetési költség;

a Megrendelő Szerződéses jogainak érvényesítésével kapcsolatos költség.

11. VIS MAIOR

Amennyiben a Vis Maior 1 hónapnál hosszabb idővel késleltetné az egyedi megrendelés végrehajtását, Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a teljesítést érintő szükséges módosításokat. Amennyiben ezen tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármelyik Félnek jogában áll a megrendeléstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

E fejezet keretében a vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, (iii) közlekedési- és üzemzavarok, (iv) nyersanyagban és hasonlókban a Szállító felelősségi körén kívül eső okból felmerülő hiány.

Egyik Fél sem felelős a megrendelés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. A vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos várható hatását és amennyiben lehetséges várható végét.

Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Felek rögzítik, hogy a vis maior elmúlását követően a Felek szerződéses kötelezettségeiket teljesítik.

Elállás, illetve azonnali hatályú felmondás esetében a Feleket elszámolási kötelezettség terheli.

12. FOGYASZTÓI ELÁLLÁS, ILLETVE FELMONDÁS

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet szabályozása értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben a Szállító szolgáltatás nyújtása esetén a jelen bekezdés szerinti határidőn belül kezdi meg a Megrendelő kifejezett utasítása szerint a teljesítést, úgy a Megrendelőt indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A fogyasztó legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy átadni a terméket a Szállítónak. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Szállító a termék visszaérkezését követően, a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

A Megrendelő az elállási jogát írásban jogosult gyakorolni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján).

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat a Szállítónak nem áll módjában átvenni.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Megrendelőt terheli.

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Szállító Kft. a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát (egyeztetés alapján, postai úton történő visszajuttatás is lehetséges).

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet szerinti 14 napos elállási időn belül, a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, ennek körében a fogyasztói megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; illetve olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

13. PANASZKEZELÉS

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A Szállító nem vállal felelősséget az esetleges technikai paraméterek, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő, előzetes bejelentés nélküli egyéb változások miatt.

A Szállító fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására. Ebben az esetben, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén, a Megrendelő részére kamatmentesen visszautalásra kerül a teljes vételár/díj.

Részleges teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A panaszt minden esetben írásban kell megtenni mellékelve hozzá az azt megalapozó dokumentumokat (pl. fényképfelvételek). A Szállító megvizsgálja a panasz okát. Amennyiben a panasz valóban a termék hibájára utal, a Szállító eleget tesz a jótállási és egyéb kötelezettségének.

Amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a Szállító döntésével, úgy jogorvoslattal élhet.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szállító kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szállító kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szállítóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltetési eljárásról bővebb információ az alábbi linken érhető el: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az Egyedi szerződés bármely része érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, haladéktalanul módosítják a szerződést oly módon, hogy az érvénytelen, vagy érvénytelenné vált szerződésrészt olyan megállapodással pótolják, mely a későbbiek során a szerződésnek ezt a részét is érvényessé, illetőleg teszi, s amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához a legközelebb áll.

Jelen ÁSZF keretében nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF egyes fejezetei – különösen, de nem kizárólag a kártérítési felelősség korlátozása, jótállás, titoktartási kötelezettség rendelkezési – a felek között létrejött egyedi megrendelések megszűnését követően is hatályban maradnak.

A Felek az egyedi megrendelés megkötéséből, érvényességéből és teljesítéséből eredő mindenfajta vitás kérdéseiket először megkísérlik egyeztetni. Abban az esetben, ha nem sikerül a Felek között felmerült bármely vitás kérdés, nézeteltérés békés úton – az egyeztetés kezdeményezésétől számított 5 napon belül – történő rendezése, úgy a Felek a jogvitás kérdésben jogosultak az illetékes békéltető testülethez vagy - a hatásköri és illetékességi szabályokra tekintettel – bírósághoz fordulni.

A Szállítónak jogában áll ó a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítások közzétételére a Szállító weboldalán és székhelyén kerül sor. Ezek a módosítások a megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. Minden rendelésre a visszaigazolás dátumán érvényben lévő Általános Vásárlási Feltételek érvényesek. Egyedi megrendelés esetén a Megrendelő az az ÁSZF-et feltétel nélkül elfogadja.

 

HáZAK ÁSZA Kft.

Nívó Biztonsági ajtó
Ajánlatkérés e-mailben
Nívó Biztonsági ajtó
Ajánlatkérés telefonon
Nívó Biztonsági ajtó
Személyes megtekintés
Nívó Biztonsági ajtó
Házak Ásza Kft.
2142 Nagytarcsa, Szilas utca 11.
© 2024 NÍVÓ Csoport. Minden jog fenntartva!